תנאים ופרטיות

 
תנאים כלליים לשימוש באתר
הינך גולש באתר המספק למשתמשים מקור נוח למידע כללי בנוגע לפעילות קרן תכלת והתנהלותה. הקרן מאפשרת גישה לאתר האינטרנט שלה ושימוש בו, בכפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד והמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, טענה, ו/או תביעה בקשר למידע ו/או לשימוש באתר. אנא קרא את תנאי השימוש באתר בקפידה, מאחר ועצם שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באתר והנך מתבקש להפסיק להשתמש בו במיידי.

להלן התנאים:
המידע באתר – האתר בכללותו, כולל כל המידע הכלול בו, עומד לרשות המשתמש כמות שהוא ("AS IS") ללא כל ודאות ו/או מתן התחייבות לדיוקם על אף העדכון השוטף של האתר ייתכן כי המידע המתפרסם באתר זה יהיה חלקי. השימוש באתר ותכניו נעשה על-ידי המשתמש ועל אחריותו בלבד והקרן לא תשא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, בגין השימוש באתר, וכן לא תהיה אחראית לנזקי תוכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו, לרבות לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מוירוסים יישומי תוכנה, פריצות ו/או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת הקרן.

הקרן מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום הצעה להתקשר ו/או להצטרף לקרן ו/או לרכוש אחזקות בחברה כלשהי או בקרן, אינו הצעה למכור ניירות ערך או שידול לרכוש ניירות ערך, אינו משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או ייעוץ השקעות, או תחליף לייעוץ לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן ואינו מתיימר לכלול את כל הפריטים אשר עשויים להיות מהותיים לשיקולי כדאיות ההשקעה. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר הינה באחריות המוחלטת והבלעדית של המשתמש. הקרן לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק בין אם ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, אם צפוי או בלתי צפוי, העלול להיגרם למשתמש עקב או כתוצאה משימוש באתר והסתמכות במידע המצוי באתר.

התכנים המופיעים באתר הינם תכנים שמטרתם לספק מידע ראשוני בלבד, ואין הם מחליפים ייעוץ או חוות דעת מקצועיים היכולים להחליף התייעצות עם איש מקצוע מומחה בתחום. הקרן ממליצה להיוועץ עם יועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי המותאם לצרכיו ונתונים האישיים של המשתמש לבחון ולשקול היטב את הסיכונים הכרוכים בהשקעה.

אין באמור באתר זה כדי להוות משום הבטחת תנאים ו/או רווחים כלשהם למשקיעים. הצטרפות לקרן הינה מותנית באישורה של הנהלת הקרן עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למסמכי הקרן והסכמי השותפות המוגבלת, שהיא התאגיד במסגרתו מתנהלת פעילות הקרן ומכוחם בלבד. משקיעים פוטנציאליים נדרשים לבחון ביסודיות את הסכמי ההשקעה לפני חתימתם.

שינויים המתבצעים באתר - הקרן רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להסיר, להוסיף, לתקן, לעדכן, לשפר או לשנות את האתר מעת לעת. כמו כן, להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות אגב ביצעום ואף להפסיק את פעילותו של האתר. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקרן בגין שינויים או תקלות מסוג זה.
שמירה על פרטיות - קרן תכלת מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו באתר נמסר מרצונו החופשי וביוזמתו ולא חלה עליו חובה שבדין לעשות כן. ידוע למשתמש כי המידע שנמסר על ידו ו/או נאסף לגביו עשוי להישמר במאגרי המידע של הקרן, ולשמש לצורך ניהול השירות והקשר עימה, הכל בכפוף להוראות כל דין. הקרן לא תמכור או תחלוק את פרטיו האישיים של המשתמש עם אף גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתו המלאה, ומראש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלוונטי.

קישורים והפניות לאתרים אחרים נועדו רק לנוחות המשתמש ולידיעתו של המשתמש ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. קרן תכלת אינה אחראית לזמינות האתרים האחרים, לנהלי פרטיות, לתוכן, לפרסום, למוצרים, לשירותים, או בכל חומר אחר הזמין באתרים, ובכלל זה אינה בודקת באופן שגרתי את תוכנם של אתרים אלה. הקרן לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אילו ורשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

קניין רוחני - כל התכנים המופיעים באתר על כל צורותיהם הינם קניינה של קרן תכלת בלבד ובכלל זה השם, הלוגו, הגרפיקה, המידע, הנתונים, תיאור הקרן, פעילותה, צורתה וכל עניין אחר הקשור אליה ו/או לאתר. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויותיה של הקרן, לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמה הטוב. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג, לנצל מסחרי או לבצע כל פעולה אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת קרן תכלת.

שגיאות – תכולת האתר עשוי להכיל טעויות סופר, השמטות, שיבושי הגהה, ניסוח וכיוצא בזה, על אף מאמצי הקרן למנוע זאת. קרן תכלת שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הטעויות או השמטות ללא הודעה מוקדמת.

שינויים בתנאי שימוש – קרן תכלת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. על ידי המשך הגלישה ושימוש באתר, המשתמש מסכים להיות כפוף לכל שינוי כאמור והנוסח המעודכן החל ממועד פרסומו באתר יחייב.
סתירה - בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי במשרדי הקרן, בין אם במסמכיה רשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל-פה על-ידי עובדי הקרן, יקבע המידע המצוי במסמכיה הרשמיים שבמשרדי הקרן, לפי העניין.

דין ומקום שיפוט - ההוראות הנ"ל ופתרון הסכסוכים הנוגעים להוראות כאמור כפופות לחוקים של מדינת ישראל ולה בלבד. חוקי מדינת ישראל יחולו על כל השימושים של האתר והמידע המצוי בו. המשתמש מסכים כי סמכות שיפוטית ומקום השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, באופן בלעדי.

*הערכת התשואה, היקף ההשקעה, הרווח מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט באתר.

*ההשקעה תיעשה לכל היותר עי 35 חברים ישראליים שיציעו להצטרף שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15ב לחוק ניירות ערך.
 

 
  
קרן תכלת
דרך דוד בן גוריון 1
מגדל ב.ס.ר 2 (קומה 17)
בני ברק  51201

טל'  03-7290999
פקס 03-7290126
info@kerentchelet.co.il

תנאים ופרטיות
דרושים
© כל הזכויות שמורות 2013
 
מיתוג ושיווק CLEAR CUT MARKETING
    |     עיצוב גרפי: אנה סנפירו
הקמת אתרים  בניית אתרים Webfocus